بیمه انرژی

عملیات کشف، استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشکی و دریا (بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر ) مستلزم سرمایه ­گذاری‌های کلان و بهره­ گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و به کارگیری ماشین­ آلات و تجهیزات گران‌قیمت و پیچیده است که در معرض ریسک‌هایی فراتر از کارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند.

ازاین ­رو، برای استخراج نفت، گاز و پالایش آن­ها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می‌شوند، بیمه‌هایی با عنوان بیمه انرژی طراحی شده‌اند که خطرات ایجادشده و خسارات به وجود آمده در صنایع نفت‌، گاز و پتروشیمی را چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری تحت پوشش قرار می‌دهند.

شرکت بیمه تجارت نو با توجه به سرمایه مورد تعهد، پوشش­های بیمه‌ای نفت و انرژی را در بخش‌های ساحلی و فراساحلی با بهترین شرایط برای بیمه‌گذاران خود فراهم می‌کند.

بیمــه‌های نفــت و انــرژی فعالیــت‌های مختلف در زمینه پــروژه‌های صنایــع هیدوکربــوری را تحــت پوشــش قــرار می‌دهنــد کــه بــه دو نــوع اصلــی تقســیم­بنــدی می‌شــوند:

• بیمــه­نامــه‌های بخــش ســاحلی(Onshore) کــه بــرای فعالیــت‌های واقــع در خشــکی صــادر می­شــود و عملیــات مربــوط بــه اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز (شــامل چــاه‌ها، تأسیســات، عملیــات و دســتگاه‌های حفــاری)، پالایشــگاه‌های نفــت، توســعه پالایشــگاه‌های نفــت، پالایشــگاه‌های گاز، توســعه پالایشــگاه‌های گاز، تأسیســات پتروشــیمی‌ در حــال بهــره­بــرداری، ســاخت و نصــب تأسیســات نفــت، گاز و پتروشــیمی، کارخانــه‌های تولیــد روغــن موتــور، مخــازن نفــت و خطــوط لولــه در حال بهــره­بــرداری را در بــر می‌گیرد.

• بیمــه­ نامــه‌های فراســاحلی(Offshore) بــرای پوشش خطرات فعالیــت‌های دریایــی(شامل چاه‌ها، تأسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری دریایی)، ســـاخت ســکـــوهای حفــاری دریـــایــی، بارگــذاری جکــت‌ها، Deck‌ها و … بر روی Barge و حمــل و اســتقرار آن‌ها در محــل نصــب در دریــا جهــت ســاخت ســکوهای حفــاری دریایــی، بازســازی ســکوهای حفــاری دریایــی، ســکو‌های حفــاری دریایــی در حــال بهــره­ بــرداری، لولــه­ گــذاری در دریــا و خطــوط لولــه در حــال بهــره­ بــرداری در دریــا و ســایر مــوارد مرتبــط بــا عملیــات اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز در دریــا صادر می­شود.

این پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست
ماشین‌آلات‌، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین­آلات و غیره در شمول بیمه نفت و انرژی است.

برخی عناوین بیمه‌های انرژی عبارتند از:

• بیمه حفاری چاه‌های نفت و گاز در بخش‌های ساحل و یا فراساحل

• بیمه تمام­ خطر سکوهای نفتی

• بیمه تمام ­خطر اموال، ابزار و ماشین ­آلات موجود در بخش‌های ساحل و فراساحل

• بیمه تمام­ خطر لوله ­گذاری‌ها در بخش خشکی و فراساحل

• بیمه تمام ­خطر پالایشگاه‌ها

• بیمه تمام ­خطر کارخانجات و تأسیسات پتروشیمی‌

• بیمه تمام ­خطر تجهیزات حفاری

• انواع بیمه‌نامه‌ها‌ی مسئولیت اعم از قانونی، قراردادی یا فنی

• بیمه آلودگی محیط زیست

• مسئولیت حقوقی شخص ثالث در قبال قراردادها

• بیمه محمولات و انبارداری

• بیمه عدم النفع

• بیمه تجهیزات زیر دریا

• بیمه بیرون کشیدن سکوی غرق­ شده

ا دیدگاه

محمد قاسمی
16 فروردین, 1397

دیدگاه تست

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.